Algemene voorwaarden


Glashobby webshop Leveringsvoorwaarden


Artikel 1. Definities

Glashobby webshop.nl is een website, gevestigd in Veenendaal, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel Midden Nederland op het nummer 30202767

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Glashobby webshop en een cliënt waarop Glashobby webshop heeft verklaard deze voorwaarden toe te passen, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk is/wordt afgeweken van deze voorwaarden.

2. De betreffende bepalingen en voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen  Glashobby webshop en door Glashobby webshop eventueel  voor levering ingeschakelde derden.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Glashobby webshop en het beheer ervan.

4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk afgewezen.

5. Indien deze bepalingen of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of volledig nietig of nietig worden verklaard, zal de rest van deze algemene voorwaarden van toepassing blijven. Bij een dergelijke gebeurtenis, zal Glashobby webshop en de Klant in overleg treden teneinde overeenstemming te bereiken over nieuwe bepalingen voor de bepalingen die geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard. Deze zullen dan met het grootst mogelijke respect voor de doelstellingen en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen worden samengesteld en vervangen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat met betrekking tot de interpretatie van deze of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient interpretatie te geschieden in de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Als er situaties ontstaan tussen partijen die niet worden gedekt door deze algemene voorwaarden, moeten dergelijke situaties worden beoordeeld in de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Als Glashobby webshop niet continu om strikte naleving van deze algemene voorwaarden vraagt, impliceert dit niet dat de bepalingen daarin niet van toepassing zouden zijn, of dat Glashobby webshop op welke wijze of in welke mate dan ook, in andere gevallen zijn rechten op strikte naleving van  deze voorwaarden verliest.

9. Glashobby webshop behoudt zich het recht voor de algemene leveringsvoorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle offertes en speciale aanbiedingen van Glashobby webshop zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is vermeld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking, heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Glashobby webshop kan niet worden gehouden aan haar offertes of aanbiedingen indien van de Klant redelijkerwijs kan worden verwacht dat in offertes of aanbiedingen, of een deel daarvan, een kennelijke fout of een fout in het schrijven had kunnen herkennen.

3. Prijzen die zijn opgenomen in een offerte of speciale aanbieding, zijn inclusief BTW, verpakking verzend - en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (hetzij door de bepalingen hieronder vermeld of anderszins) afwijkt van wat is opgenomen in de offerte of speciale aanbieding, is Glashobby webshop niet gebonden. In dat geval is de aanvaarding niet in overeenkomst met de offerte of aanbieding, tenzij Glashobby webshop anders aangeeft.

5. Samengestelde prijsopgaven  verplichten Glashobby webshop niet om een deel van de opdracht uit te voeren op een evenredig bedrag van de opgegeven prijs. Speciale aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6. Speciale aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4. Orderbevestiging en overeenkomst

1. Nadat Glashobby webshop de opdracht heeft gekregen, zal Glashobby webshop de bestelling binnen 2 werkdagen bevestigen, behalve in gevallen waarin van Glashobby webshop redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij zich kan houden aan de overeenkomst met de klant. Glashobby webshop behoudt zich het recht voor om een bestelling niet te accepteren en daardoor de bestelling, om welke reden dan ook niet te bevestigen. Redenen zijn niet beperkt tot: product voorraad, problemen bij ontvangst van een order, of problemen bij het voltooien van een bestelling. Er kunnen echter ook andere problemen zijn die tot afwijzing van een order kunnen leiden.

2. Zodra Glashobby webshop een bestelling heeft ontvangen, zal de klant per e-mail worden geïnformeerd over de beschikbaarheid van de bestelde producten. Mocht een product (tijdelijk) niet-leverbaar zij , dan zal overleg met de klant volgen. Na overleg met de klant zal de definitieve bestelling worden overeengekomen en worden bevestigd door Glashobby webshop. De klant dient op voorhand te betalen om de bestelde goederen te ontvangen.

3. In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat sommige goederen van de overeengekomen en betaalde bestelling, door welke oorzaak ook, niet meer beschikbaar zijn. In een dergelijk geval zullen de op dat moment niet leverbare producten, in backorder worden gezet. Levering (transport) kosten met betrekking tot een backorder levering zijn voor rekening van de klant. De klant heeft het recht om een backorder levering te weigeren. De klant dient dit via E-mail aan Glashobby webshop te melden. In een dergelijk geval zal de klant worden gecrediteerd voor de waarde van de goederen van de backorder.

4. Deze overeenkomst bevat alle afspraken tussen de klant en Glashobby webshop, en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, regelingen en / of afspraken tussen de klant en Glashobby webshop

5. Behoudens bewijs van het tegendeel, vormt de administratie van Glashobby webshop een geldig bewijs van toegewezen opdrachten en van de betalingen aan Glashobby  webshop door de klant, en van de leveringen verricht door Glashobby webshop, erkennende dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden erkent de klant dit ook.

Artikel 5. Prijzen

1. Het totale bedrag, vermeld op de orderbevestiging ,is definitief en omvat de prijzen van de bestelde producten, verwerking daarvan, verpakkingsmateriaal en vervoer.

2. Minimum te bestellen hoeveelheid is vastgesteld op 5 EURO (verzendkosten niet inbegrepen).

3. Binnen de EU zijn heffingen of belastingen gebonden aan de Europese Regelgeving.

4. Glashobby webshop  zal alleen door de expliciete vraag van de klant een aparte factuur naar het door de klant ingediende adres sturen..

5. Glashobby webshop is gerechtigd om de prijzen te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Indien de klant op basis van een (beschermde) gepubliceerde prijslijst heeft besteld en de prijzen waren gepland te worden veranderd, dan zal de klant hierover worden geïnformeerd via e-mail.
Als er een prijswijziging omhoog werd doorgevoerd heeft de klant het recht om de bestelling binnen de komende 2 dagen te annuleren. Glashobby webshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (druk) fouten in haar prijzen of voorwaarden.

Artikel 6. Levering

1. Bij een door Glashobby webshop  aanvaarde bestelling, zullen de goederen binnen 2 - 4 werkdagen, aan dan wel TNT Post of andere postdiensten worden aangeboden, die vervolgens het pakket op het door de klant aangegeven adres zullen leveren, tenzij anders met de klant in eerdere schriftelijke overleg
overeengekomen.

2. Aan de klant, via schriftelijke overleg opgegeven levertijden, zijn indicatief, en geen garantie. Pakketten kunnen bij de postdiensten, onverwachte vertraging oplopen. Glashobby webshop heeft hier geen controle over, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke vertragingen. Eventuele vertraging die is opgelopen bij de douane van het betreffende land,is voor risico van de klant.

3. De levertijd begint op het moment dat het pakket wordt ingediend bij TNT Post of andere postdiensten
.
4. Indien een pakket ( inzake Export vanuit Nederland) niet binnen de gestelde termijnindicatie is gearriveerd, zal gedurende minimaal 4 weken geen actie worden ondernomen. De reden hiervoor is dat de vertraagde zendingvaak nog  binnen die periode kan worden geleverd.

5. Voor leveringen buiten de EU zijn eventuele invoerrechten voor bepaalde producten voor rekening van de klant. De klant dient zich bewust te zijn van de invoer bepalingen in zijn / haar land voorafgaand aan het bestellen. Glashobby webshop heeft hier geen controle over en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

6. Eventuele kosten met betrekking tot de levering zijn voor rekening van de klant.

7. De klant is verplicht de gekochte goederen op het moment te accepteren wanneer deze aan hem beschikbaar gesteld of overgedragen worden.

8. Als de klant de goederen weigert te aanvaarden, of nalatig is met het verstrekken van aanwijzingen of het juiste adres, dan zullen de goederen die bestemd zijn voor de levering op eigen risico van de klant worden opgeslagen. Eventuele extra kosten voor herhaalde leveringen of opslag van deze goederen zullen de klant
in rekening worden gebracht.

9. Niet alle verzendingen zullen automatisch worden verzekerd. Verzekering van een verzending is afhankelijk van de waarde en / of de inhoud van de verzending alsmede  de eisen van de klant. Indien, na overleg met Glashobby webshop en de klant verzekering van een verzending is overeengekomen, zal in het geval een zending vermist of beschadigd is geraakt tijdens het vervoer, Glashobby webshop  een onderzoek aanvragen, bij de betreffende vervoerder.

10. Glashobby webshop kan zich alleen aan de leveringsafspraak met de klant houden indien de klant Glashobby webshop heeft voorzien van de relevante gegevens die voor de levering noodzakelijk zijn.

Artikel 7. Garantie

1. Glashobby webshop garandeert dat alle geleverde producten,  ten minste zullen voldoen aan de garanties die door de OEM (Original Equipment Manufacturer) zijn gesteld. Glashobby webshop zal haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de bestelde goederen tijdens de handeling met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en aan de eisen van deugdelijke verzendverpakking voldoen.

2. Geen garantie zal worden verleend op goederen waarvan het duidelijk is dat:

1. De klant of derden de goederen hebben veranderd of hebben geprobeerd om te wijzigen, zonder kennis of schriftelijke toestemming.
2. De goederen zijn gebruikt voor doeleinden waarvoor ze niet bedoeld waren.

Artikel 8. Ontvangst

1. De Klant is verplicht om de aflevering te inspecteren (of te hebben later inspecteren) onmiddellijk op het moment dat de zaken aan hem ter beschikking worden gesteld, of op het moment dat de betrokken vervoersdiensten de levering  heeft afgeleverd. Met deze inspecties is de klant verplicht te onderzoeken of kwaliteit en / of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen overeengekomen door partijen met betrekking tot de levering. Glashobby webshop wordt binnen 48 uur na hun ontdekking, per e-mail info@glashobby-webhop.nl , in kennis gesteld ingeval eventuele gebreken, worden vastgesteld, onder vermelding van het nummer vermeld op de pakbon.
  
2. Indien de klant leveringen ontvangt met duidelijk beschadigde verpakking en/of de klant verdenkt de  verpakking van een beschadigde inhoud, dient als volgt te worden gehandeld:

1. De klant is verplicht om foto's van de levering te maken zoals deze werd afgeleverd.

2. De klant is verplicht om op het ontvangstbewijs of afleveringsbon aan te geven dat de levering met schade is geleverd

3. De klant is verplicht om een kopie van het ontvangstbewijs/afleveringsbon te op te eisen (of een kopie te maken). Het bedrijf dat de levering bezorgde kan daarna vertrekken.

4. De klant is verplicht om de inhoud van de pakketten direct te controleren. Als de inhoud van de zending is beschadigd, is de klant verplicht deze schade zo gedetailleerd mogelijk, binnen 48 uur aan  Glashobby webshop te melden, aangevuld met fotografische bewijs. Alleen dan kunnen claims van beschadigde goederen worden aanvaard en onderzocht door Glashobby webshop. De Klant is verplicht Glashobby webshop in staat te stellen een klacht te onderzoeken, of te laten onderzoeken.

5. Goederen kunnen uitsluitend na overleg met Glashobby webshop en een schriftelijke toestemming van Glashobby webshop worden teruggestuurd.

6. In het geval beschadigde goederen worden geretourneerd door de klant, zijn de transportkosten voor rekening van de  klant. Vervanging van de beschadigde goederen, zal voor Glashobby webshop zijn.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. In gevallen waarin Glashobby webshop aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot hetgeen is opgenomen in deze bepalingen.

2. Als er goederen geleverd door Glashobby webshop niet in goede staat zijn, is de aansprakelijkheid van Glashobby webshop beperkt tot hetgeen is geregeld in onze algemene voorwaarden onder "garanties".

3. Als de fabrikant van de geleverde goederen aansprakelijk is voor gevolgschade, is de aansprakelijkheid van Glashobby webshop beperkt tot vervanging van deze goederen, of voor de terugbetaling van de aankoopprijs.

4. De klant draagt persoonlijke verantwoordelijkheid voor zijn of haar keuze van producten, hun opslag en behandeling. Glashobby webshop is niet aansprakelijk indien de verliezen die zijn ontstaan het gevolg zijn van opzet, schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant.

5. Glashobby webshop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die kunnen zijn/worden veroorzaakt door onjuiste en / of onvolledige door de klant verstrekte gegevens.

6. Glashobby webshop is alleen aansprakelijk voor directe schade in geval van:
duidelijk gebrek aan zorg voor de vervoer verpakking, opzettelijke niet-naleving van gedragsregels met schriftelijke overeengekomen klant overeenkomsten.
 
7. Glashobby webshop is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en verliezen als gevolg van bedrijfsstagnatie en/of andere soorten van stagnatie.

8. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Glashobby webshop beperkt tot het bedrag betaald door de verzekeraar als dit al van toepassing is.

9. Glashobby webshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten, schrijf- en/of  telfouten, onjuiste interpretaties van  productinformatie, offertes, opdrachtbevestigingen of facturen, onjuist gebruik van producten en/of materialen, noch voor de gevolgen daarvan

10. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing indien de verliezen zijn te wijten aan opzet, of grove schuld van Glashobby webshop.

Artikel 10. Overdracht van het risico

1. Risico's uit verlies of beschadiging van de producten, welke het onderwerp van deze overeenkomst zijn, wordt overgedragen aan de klant op het moment dat deze producten juridisch en / of feitelijk zijn/worden geleverd aan de klant, of aan door de klant benoemde derden.

Artikel 11. Betaling

1. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan foutieve prijzen en/of afbeeldingen.

2. Betaling dient vooraf te geschieden via zowel Bank of PayPal of in contanten. Verwerking en verzending van de bestelde goederen vindt plaats na betaling door de klant.

3 Glashobby webshop zal Klantgegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen en handelt in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving (o.a. Wet op de Persoonsregistratie).

Artikel 12. Recht tot ontbinding van de overeenkomst

1. De klant heeft, na aankoop, gedurende een periode van 7 werkdagen het recht om de aankoop, zonder opgave van redenen, te annuleren.
Glashobby webshop moeten hiervan binnen 7 werkdagen na de aankoop, schriftelijk in kennis worden gesteld. Eventuele kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant.

2. De klant kan de aankoop alleen zonder opgave van redenen  annuleren, indien de desbetreffende goederen compleet, onbeschadigd en ongebruikt en in hun originele verpakking kunnen worden geretourneerd.

3 De klant is volledig verantwoordelijk voor de retournering, de wijze van verzending en eventuele verzekering van de verzending.

4 Indien na een retournering aan Glashobby webshop, bij deze blijkt dat er beschadiging aan de retourverpakking, dan wel dat de retour gezonden producten niet voldoen aan het onder 2 van dit artikel gestelde, zal de klant hiervan uiterlijk binnen 2 werkdagen van op de hoogte stellen.

5 lid 1 van dit artikel is niet van toepassing voor Boeken, CD's, Glas, Glassnijders,overige gereedschappen die gebruikt kunnen zijn, onverzegelde verpakkingen van verf,  chemicaliën etc. en Uitverkopen.

Artikel 13. Klachten

1. Als geleverde goederen niet voldoen aan de verwachtingen van de klant ten gevolge van breuk, beschadiging, of verkeerde levering, is de klant verplicht om Glashobby webshop binnen 48 uur na ontvangst van de goederen in kennis te stellen. Als Glashobby webshop binnen deze 48 uur termijn geen klacht ontvangt
wordt geacht dat de  leveringen in overeenstemming met de bestelling was.

Artikel 14. Intellectuele Eigendom

1. Glashobby webshop behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor, die behoren tot het op grond van de Nederlandse Auteurswet (Auteurswet), en enige andere wetten en de wetgeving inzake het intellectuele eigendom.

2. Glashobby webshop is eigenaar en/of licentiehouder van alle auteursrechten, database applicaties, (eigen) merken en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website. Concept, structuur, lay-out en design zijn het exclusieve eigendom van Glashobby webshop.
 
3. Indien de bovengenoemde zaken gebruikt worden door de klant, dan zal dit alleen door hem of haar gebeuren, en zullen deze niet worden vermenigvuldigd, gepubliceerd of onder de aandacht van derden worden gebracht zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Glashobby webshop


Artikel 15. Overmacht

1. Noch Glashobby webshop, noch de klant, worden gehouden om te voldoen aan een van hun verplichtingen indien zij daarbij verhinderd zijn als gevolg van omstandigheden die niet kunnen worden toegeschreven aan schuld, en indien de verplichtingen strijdig zouden zijn met de vigerende wetgeving, een rechtshandeling of  onderdelen hiervan.

2. In aanvulling op wat onder overmacht wordt verstaan als zodanig in de wet en jurisprudentie, interpreteert deze Algemene Voorwaarden overmacht als externe oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Glashobby webshop geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Glashobby webshop is niet in staat kan zijn om aan haar verplichtingen te voldoen.

3. Glashobby webshop behoudt zich het recht voor om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden zoals die hierboven beschreven van kracht zijn nadat  Glashobby webshop werd geacht zich aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

1. Alle juridische relaties waarbij Glashobby webshop een partij is, zelfs als het een relatie betreft die geheel of gedeeltelijk in het buitenland gevestigd is of indien de betrokken partij in de juridische relatie een inwoner van een vreemde natie is, worden uitsluitend op basis van de Nederlandse wet beoordeeld. Toepasselijkheid van het VN - Verdrag inzake de Internationale Verkoop van Goederen is uitgesloten.

2. Alvorens partijen een beroep op de rechter doen, zullen zij zich inspannen en hun uiterste best doen om een gerezen geschil in onderlinge overeenstemming te beslechten.

Artikel 17. Borg en wijziging van de Algemene Voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Midden Nederland (Kamer van Koophandel Midden Nederland) op het nummer 30202767

2. De laatst gedeponeerde versie is altijd van toepassing  en / of de versie zoals die gold op het moment dat de juridische relatie met Glashobby webshop is gesloten.

3. De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden en condities is te allen tijde bepalend voor de interpretatie ervan.

4. De Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven de vertaalde versies.